Reklamačný poriadok

 

Odstúpenie od kúpy

Vašu kúpu si môžete rozmyslieť do 14 dní. Ak si v tejto lehote kúpu rozmyslíte, pošlite nám prosím neporušený šperk alebo bižutériu v pôvodnom obale späť na našu adresu. Daniela Pikulová, Beniakova 2, 84105 Bratislava (nie na dobierku) spolu so vsetkými priloženými dokladmi. My Vám vrátime peniaze za tovar (bez poštovného) na číslo účtu, ktoré nám zadáte.

 

Reklamačný poriadok bol spracovaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Tento reklamačný poriadok účelne upravuje podmienky a postup pri prijímaní a vybavovaní reklamácií na tovar zakúpený na webovej stránke bizuteria eshop.

Predávajúci poskytuje záruku na tovar zákonom stanovej lehote 24 mesiacov. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Záruka začína plynúť od prevzatia veci Kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí Kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je Kupujúci povinný bezodkladne (najneskôr do dvoch dní od prevzatia tovaru, ak tak Kupujúci neurobí, reklamácia nebude akceptovaná.) o tom upovedomiť Predávajúceho.

Záručným dokladom sa rozumie faktúra (daňový doklad), ktorý je priložený ku každej objednávke. Reklamovať je možné len tovar plne zakúpený a zaplatený na stránke www.bizuteria-eshop.sk. Povinosťou Kupujúceho je reklamovaný tovar poslať na nasledujúcu adresu: Križovany 8, 91924 Križovany nad Dudváhom a dbať na to, aby reklamovaný tovar bol čistý, a vrátený v originálnom balení, spolu so všetkými priloženými dokladmi. (Tovar zaslaný dobierkou nebude prevzatý).

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 365 dní v nasledujúcich prípadoch:

  • Bez udania dôvodu ( viď odstúpenie od zmluvy)
  • V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy po 365 dňoch max. 400 dní, súhlasí s uhradením manipulačného poplatku vo výške 40% z ceny tovaru, objednaného Kupujúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.
  • Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať doklad o kúpe.

Základné podmienky reklamácie

Za reklamovanú chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim, alebo iného nesprávneho zásahu.

Reklamovať možno len tovar, ktorý je čistý, zbavený všetkých nečistôt, v originálnom balení, spolu so všetkými proloženými dokladmi. (Tovar zaslaný dobierkou nebude prevzatý). Náklady na zaslanie tovaru na reklamáciu hradí Kupujúci.

Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak. Na vyjadrenie o uznaní prípadne neuznaní reklamácie má Predávajúci tri pracovné dní. Vyjadrenie Predávajúceho ohľadom reklamácie bude písomné zaslané na adresu Kupujúceho.

Postup pri reklamácii

vyplňte reklamačný formulár, ktorý si môžete stiahnuť tu: 

Tovar zašlite na našu adresu:

Daniela Pikulová, Beniakova 2, 841 05 Bratislava (nie na dobierku) spolu so vsetkými priloženými dokladmi.

Následne Vás informujeme o evidovaní Vašej reklámcie. Do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru Vám príde vyrozumenie, či Vaša reklamácia bola uznaná (právoplatná) alebo neuznaná (neprávoplatná) o ďalšom postupe Vás budeme informovať.

Alternatívne riešenie sporu - platforma RSO

Akékoľvek svoje práva a nároky môžete riešiť aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO).

Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na bizuteriaeshop@gmail.com .

Záruka sa nevzťahuje na

  • na darčeky
  • chyby spôsobené nesprávnym použitím výrobku
  • nesprávnym skladovaním
  • vady, na ktoré bol predávajúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený
  • uplynutím záručnej doby tovaru

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím Kupujúceho. Rovnako nie je Predávajúci zodpovedný za poškodenie tovaru spôsobené prepravcom.

Najnovšie z blogu

Ladíme perlové doplnky s rôznym outfitom - Diel tretí

Ladíme perlové doplnky s rôznym outfitom - Diel tretí

Pomaly sa zjesenieva a tomu treba prispôsobiť aj oblečenie.

27.9.2016

Ladíme perlové doplnky k jesenným outfitom - Diel Druhý

Ladíme perlové doplnky k jesenným outfitom - Diel Druhý

Prvý tip, ako byť krásna po prázdninách

9.9.2016

Ladíme perlové doplnky k jesenným outfitom - Diel Prvý

Ladíme perlové doplnky k jesenným outfitom - Diel Prvý

Pozrite sa na tipy, ako zladiť jesenný šatník s perlovou bižutériou.

9.9.2016

Príbeh o stratenom náhrdelníku

Príbeh o stratenom náhrdelníku

Kde bolo tam bolo, kde sa piesok lial a voda sypala, bol jeden krásny náhrdelník. A ten prešiel dlhú cestu do nášho sveta a skončil vystavený v eshope. Hodil sa k pracovnému oblečeniu, aj na slávnostné príležitosti. Bol výrazný a zaujal.

23.9.2015

FACEBOOK